Postanowienia ogólne

 1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem Konferencji.
 2. Regulamin ma zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji organizowanych przez Grupę HR Masters, właściciela portalu HRPolska.pl.
 3. Organizatorem Konferencji Śląski HR jest HR Masters sp.j. z siedzibą w Gliwicach, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000256686, NIP: 648 23 63 536, REGON: 276857130.
 4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do ich publikacji na stronie internetowej
 5. Uczestnik to osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Konferencję – wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wydarzenia, który przesłała za pośrednictwem strony slaskihr.pl lub drogą mailową
 6. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędne materiały konferencyjne oraz przerwę kawową.
 7. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów/ Sponsorów Konferencji.
 8. Partner/ Sponsor: osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi promocyjne podczas konferencji zgodnie z cennikiem.

Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojego udziału w Konferencji i zobowiązaniem się do obecności podczas wydarzenia.
 2. Organizator potwierdza udział Uczestnika po zakończeniu przez niego procesu rejestracji.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed datą Konferencji.

Płatności i rezygnacja z uczestnictwa

 1. Śląski HR jest wydarzeniem płatnym- 149 zł brutto do 6 listopada 2018roku, 189 zł brutto od 7 listopada 2018roku dla zarejestrowanych Uczestników.
 2. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 3. Zgłoszenia rezygnacji należy przesyłać na adres: rejestracja@hrpolska.pl, najpóźniej 24 godziny przed wydarzeniem.
 4. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z wydarzenia przez zarejestrowanego Uczestnika, Organizator Konferencji ma prawo wystawić fakturę VAT na kwotę 100 PLN.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane uczestników Konferencji są zbierane i przechowywane na potrzeby organizacji Konferencji.
 2. Dane są przechowywane za zgodą uczestników, wyrażoną w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo ich poprawiania.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na informowanie drogą elektroniczną o usługach HRPolska.pl oraz HR Masters sp.j., w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć oraz materiałow video z konferencji na stronie internetowej konferencji oraz na portalu hrpolska.pl
 6. Osoba, która nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych Konferencji oraz portalu, jest zobowiązana zgłosić ten fakt Organizatorowi, nie później niż 24 godziny przed wydarzeniem.
 7. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodnie z przyjętymi zasadami poufności danych.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2016.